Diavola

Diavola

13 €
Tomato sauce, mozzarella, pepperoni, peppers, onions, garlic and chillies